marți, 7 decembrie 2010

Ce este și cu ce se ocupă Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie

Sursa http://www.gov.ro/infiintarea-autoritatii-nationale-pentru-Cetățenie__l1a107919.html

Înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

GUVERNUL ROMANIEI
Guvernul a aprobat astăzi, prin Ordonanţă de Urgenţă, o serie de măsuri care vor asigura soluţionarea cererilor de redobândire şi acordare a cetăţeniei române în termen de maxim 5 luni, aşa cum prevede Legea nr. 21/1991. În acest scop, va fi înfiinţată Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie ca organ se specialitate autonom, cu personalitate juridică, aflat în coordonarea Ministerului Justiţiei.
„Măsura va contribui la decongestionarea cererilor aflate pe rol pentru acordarea şi redobândirea cetăţeniei şi la o procedură mult mai eficientă, mai suplă, în scopul rezolvării cât mai repede cu putinţă a acestor cereri”, a declarat primul-ministru Emil Boc.
Competenţele Direcţiei Cetăţenie din cadrul Ministerului Justiţiei, care asigură secretariatul tehnic al Comisiei pentru cetăţenie, vor fi preluate de către Autoritate. Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei va fi desfiinţată, reducând astfel traseul birocratic al cererilor de redobândire şi acordare a cetăţeniei române.
Competenţele Autorităţii se referă atât la aplicarea procedurii de acordare, redobândire şi încetare a calităţii de cetăţean român, potrivit Legii cetăţeniei române nr. 21/1991, cât şi la consilierea cetăţenilor în materie de cetăţenie.
“Autoritatea va dispune de un serviciu de comunicare şi relaţii publice, precum şi de o infrastructură informatizată care va pune la dispoziţie toate informaţiile de interes în materie de cetăţenie”, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Muntean.
Cererile de acordare, redobândire, renunţare sau retragere a cetăţeniei române aflate deja în curs de soluţionare la Direcţia Cetăţenie din cadrul Ministerului Justiţiei se transferă la Autoritate, iar soluţionarea lor se va face potrivit procedurii prevăzute de Legea cetăţeniei române nr. 21/1991 aşa cum a fost ea modificătă prin noua OUG.

Emitent : Guvernul Romaniei – Biroul de presa

OUG 5/2010 pentru infiintarea, organizarea și functionarea Autorității Naționale pentru Cetățenie


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 93 din 10 februarie 2010

Avand in vedere obligatia Comisiei pentru Cetățenie de a respecta termenele legale pentru solutionarea cererilor in materie de Cetățenie,
luand in considerare obligatia pozitiva de asigura caracterul efectiv, neiluzoriu al drepturilor conferite de lege, obligatie instituita de Conventia Europeana a Drepturilor Omului,
tinand cont de necesitatea crearii cat mai rapide a instrumentelor legale prin care Comisia pentru Cetățenie sa poata solutiona in termenul de 5 luni prevazut expres in Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicata, cu modificările și completarile ulterioare, cererile de redobândire și acordare a cetățeniei române, data fiind necesitatea unei reorganizari administrativ-institutionale in scopul eficientizarii activitatii Comisiei pentru Cetățenie,
tinand seama de importanta crearii in termen cat mai scurt a unei institutii autonome, cu competente depline in materie de Cetățenie
avand in vedere iminenta unor noi litigii in materia cetățeniei in cazul nerespectarii termenelor legale prevazute pentru solutionarea cererilor in materie de Cetățenie,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanța de urgență.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Se infiinteaza Autoritatea Nationala pentru Cetățenie, denumita in continuare Autoritate, institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, aflata in subordinea Ministerului Justitiei.
(2) Sediul Autoritatii este in municipiul Bucuresti, str. Petofi Sandor nr. 47, sectorul 1. Schimbarea sediului se poate realiza prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 2
Autoritatea este finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justitiei.

Art. 3
In cadrul Autoritatii functioneaza Comisia pentru Cetățenie, potrivit prevederilor Legii cetățeniei române nr. 21/1991, republicata, cu modificările și completarile ulterioare.


Capitolul II - Scopul, functiile și atributiile principale ale Autoritatii


Art. 4
Autoritatea asigura aplicarea procedurii legale de acordare, redobândire, renuntare și retragere a cetățeniei române.

Art. 5
In realizarea scopului sau fundamental, prevazut la art. 4, Autoritatea are functiile și indeplineste atributiile principale prevazute de prezenta ordonanța de urgență și de alte reglementari in domeniu.

Art. 6
Autoritatea are urmatoarele functii principale :
a) indeplineste prevederile legale cu privire la acordarea, redobândirea, renuntarea și retragerea cetățeniei române ;
b) desfasoara, prin structurile de specialitate, activitate de consiliere cu privire la problemele in materie de Cetățenie, precum și cu privire la drepturile și obligatiile ce decurg din calitatea de cetatean european, in conditiile regulamentului de organizare și functionare stabilit prin ordin al ministrului justitiei ;
c) propune Ministerului Justitiei și participa la elaborarea proiectelor de acte normative care vizeaza domeniul sau de activitate.

Art. 7
Autoritatea are, in desfășurarea activitatii, urmatoarele atributii principale :
a) tine evidenta cererilor de acordare, redobândire, renuntare și retragere a cetățeniei române, alcatuind dosare pentru fiecare caz in parte ;
b) asigura conditiile necesare pentru desfășurarea activitatii Comisiei pentru Cetățenie ;
c) asigura secretariatul Comisiei pentru Cetățenie ;
d) pastreaza și organizeaza arhiva Comisiei pentru Cetățenie ;
e) intocmeste proiectele de ordine ale presedintelui Autoritatii privind acordarea, redobândirea, retragerea și renuntarea la cetatenia romana, precum și proiectele de ordine de respingere a acestor cereri ;
f) redacteaza certificatele de Cetățenie și indeplineste procedura de rectificare a acestora ;
g) asigura solemnitatea depunerii jurământului de credință fata de Romania și pastreaza evidenta persoanelor care au depus juramantul de credinta ;
h) colaboreaza cu autoritati ale administratiei publice centrale și cu institutii internationale cu atributii in domeniul cetățeniei, fiind abilitata sa incheie protocoale de colaborare ;
i) comunica, la cerere, autoritatilor administratiei publice centrale datele referitoare la persoanele care au dobandit, au redobandit sau au pierdut cetatenia romana, potrivit legii ;
j) raspunde solicitarilor cu privire la problemele cu care a fost sesizata, daca intra in sfera sa de competenta ;
k) informeaza cu caracter general publicul cu privire la drepturile cetatenilor romani, inclusiv cele care decurg din calitatea de cetatean european ;
l) asigura participarea personalului la programe de formare și perfectionare profesionala, in limita bugetului aprobat ;
m) realizeaza orice alte obiective corespunzatoare domeniului de activitate al Autoritatii, in limita bugetului aprobat și a planului de activitati.


Capitolul III - Conducerea Autoritatii


Art. 8
(1) Autoritatea este condusa de un presedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de 2 vicepresedinti, cu rang de subsecretar de stat.
(2) Presedintele și vicepresedintii Autoritatii sunt numiti și eliberati din functie prin decizie a primului-ministru. Numirea se realizeaza pentru un mandat cu durata de 4 ani, cu posibilitatea reinnoirii o singura data.
(3) Presedintele este ordonator tertiar de credite.

Art. 9
(1) Presedintele conduce intreaga activitate a Autoritatii, pe care o reprezinta in relatiile cu autoritatile administratiei publice, cu institutiile publice centrale și locale, cu persoanele juridice și fizice române sau straine, precum și in justitie.
(2) In exercitarea atributiilor sale, presedintele emite ordine, decizii și instructiuni, in conditiile legii.
(3) Presedintele are dreptul de a delega atributii, cu exceptia celei de emitere a ordinului pentru acordarea, redobândirea, retragerea sau renuntarea la Cetățenie, care nu poate fi delegata.
(4) In caz de imposibilitate de exercitare a functiei de catre presedinte, ordinul pentru acordarea, redobândirea, retragerea sau renuntarea la Cetățenie va putea fi emis numai de ministrul justitiei.
(5) Starea de imposibilitate a exercitarii functiei se constata prin ordin al ministrului justitiei, la sesizarea presedintelui sau a unuia dintre vicepresedintii Autoritatii.
(6) Vicepresedintii conduc și raspund de activitatea structurilor pe care le coordoneaza.
(7) Vicepresedintii Autoritatii indeplinesc atributiile presedintelui in caz de imposibilitate temporara de exercitare a functiei de catre acesta, cu exceptia cazului prevazut la alin. (4).

Art. 10
Calitatea de presedinte sau de vicepresedinte al Autoritatii este incompatibila cu orice alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior, precum și a celor de instruire din cadrul institutiilor de formare profesionala.


Capitolul IV - Organizarea Autoritatii


Art. 11
Organigrama și regulamentul de organizare și functionare ale Autoritatii se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 12
(1) Autoritatea dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de directii, servicii, birouri și birouri teritoriale.
(2) Numarul maxim de posturi la nivelul Autoritatii pentru anul 2010 este de 126 și se va constitui in conditiile art. 19. Dupa data de 1 ianuarie 2010, acest numar poate fi majorat sau diminuat, prin hotarare a Guvernului, in functie de necesitatile Autoritatii, prin reorganizarea acesteia.
(3) Personalul Autoritatii este format din personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor și procurorilor in conditiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor, republicata, cu modificările și completarile ulterioare, functionari publici, functionari publici cu statut special reglementat de Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, republicata, personal din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, personal din Ministerul Administratiei și Internelor și personal contractual.

Art. 13
Atributiile, sarcinile și raspunderile individuale ale personalului Autoritatii se stabilesc prin fisa postului, pe baza regulamentului de organizare și functionare.


Capitolul V - Dispozitii tranzitorii și finale


Art. 14
Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000, cu modificările și completarile ulterioare, se modifică dupa cum urmeaza :

1. Articolul 10^2 se abroga.

2. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins :
"Art. 11
Aprobarea cererilor de acordare ori de redobândire a cetățeniei române se face prin ordin al presedintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie, pe baza propunerilor Comisiei pentru Cetățenie."

3. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins :
"Art. 12
Cererea de acordare sau, dupa caz, de redobândire a cetățeniei române se formuleaza in limba romana, se adreseaza Comisiei pentru Cetățenie și se depune personal sau, in cazuri temeinic justificate, prin mandatar cu procura speciala și autentica la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie, fiind insotita de acte care dovedesc indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege.
Cererile de redobândire sau de acordare a cetățeniei române intemeiate pe dispozitiile art. 10 alin. 1 și art. 10^1 pot fi depuse și la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale Romaniei.
In cazul in care cererile au fost depuse la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale Romaniei, acestea vor fi trimise de indata Comisiei pentru Cetățenie din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie."

4. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins :
"Art. 13
Comisia pentru Cetățenie, denumita in continuare Comisia, entitate fara personalitate juridica din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie, verifica indeplinirea conditiilor prevazute de lege pentru acordarea, redobândirea, retragerea sau renuntarea la cetatenia romana.
Comisia are un secretariat tehnic constituit in cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie.
Membrii Comisiei și presedintele acesteia se numesc prin ordin al ministrului justitiei, pentru un mandat de 2 ani, și pot fi revocati pe toata durata mandatului prin ordin al ministrului justitiei.
Comisia are activitate permanenta, este formata dintr-un presedinte și din 20 de membri, personal din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie. Lucrarile Comisiei nu sunt publice, se desfasoara in prezenta a cel putin 5 membri și sunt prezidate de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre un membru desemnat de acesta.
Indeplinirea sau, dupa caz, neindeplinirea conditiilor prevazute de lege pentru acordarea ori redobândirea cetățeniei române se constata printr-un raport motivat, care se adopta de Comisie cu votul majoritatii celor prezenti. In caz de paritate, votul presedintelui Comisiei sau al inlocuitorului acestuia este decisiv."

5. La articolul 16, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins :
"Art. 16
In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile cerute de lege pentru acordarea ori redobândirea cetățeniei, precum și in cazul nepromovarii interviului prevazut la art. 14 alin. 6 ori al neprezentarii, in mod nejustificat, la sustinerea acestuia, Comisia, printr-un raport motivat, propune presedintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie respingerea cererii."

6. La articolul 17, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins :
"Raportul, insotit de cererea de acordare ori de redobândire a cetățeniei, va fi inaintat presedintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie."

7. La articolul 18, alineatele 1, 2 și 3 vor avea urmatorul cuprins :
"Art. 18
Presedintele Autorității Naționale pentru Cetățenie, constatand indeplinite conditiile prevazute de prezenta lege, emite ordinul de acordare sau de redobândire a cetățeniei române, dupa caz. Ordinul de acordare sau de redobândire a cetățeniei române se comunica solicitantului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, de indata, de la data emiterii ordinului.
In cazul in care constata neindeplinirea conditiilor prevazute de lege, presedintele Autorității Naționale pentru Cetățenie respinge, prin ordin, cererea de acordare sau de redobândire a cetățeniei.
Ordinul presedintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie de acordare sau de redobândire a cetățeniei române, respectiv ordinul de respingere a cererii de acordare sau de redobândire a cetățeniei române se comunica, de indata, solicitantului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire."

8. La articolul 19, alineatele 2, 3 și 4 vor avea urmatorul cuprins :
"In termen de 3 luni de la data comunicarii ordinului presedintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie de acordare sau redobândire a cetățeniei române, persoanele carora li s-a acordat sau care au redobandit cetatenia romana vor depune juramantul de credinta fata de Romania.
Juramantul de credinta se depune in sedinta solemna in fata ministrului justitiei și a presedintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie sau a unuia dintre cei 2 vicepresedinti ai autoritatii delegati in acest sens și are urmatorul continut :

« Jur sa fiu devotat patriei și poporului roman, sa apar drepturile și interesele nationale, sa respect Constitutia și legile Romaniei. »

Dupa depunerea juramantului, Comisia elibereaza certificatul de Cetățenie romana, care va fi intocmit in doua exemplare, semnate de presedintele Autorității Naționale pentru Cetățenie, dintre care un exemplar va fi inmanat titularului. Ambele exemplare ale certificatului contin elemente de siguranta și au aplicate fotografii ale titularului."

9. La articolul 20, alineatele 2, 3 și 4 vor avea urmatorul cuprins :
"Constatarea incetarii efectelor ordinului de acordare sau de redobândire a cetățeniei române fata de persoanele care nu au depus juramantul in conditiile legii se face de catre presedintele Autorității Naționale pentru Cetățenie, la sesizarea directiei de specialitate din cadrul autoritatii, sau, dupa caz, de seful misiunii diplomatice ori al oficiului consular.
Persoana care decedeaza inaintea depunerii jurământului de credință fata de Romania este recunoscuta ca fiind cetatean roman, la cererea succesorilor sai legali, de la data emiterii ordinului presedintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie de acordare sau de redobândire a cetățeniei române, urmand a fi eliberat certificatul de Cetățenie de catre Comisie. Cererea poate fi depusa in termen de un an de la data decesului titularului cererii de acordare sau de redobândire a cetățeniei române.
Persoana care nu poate depune juramantul de credinta fata de Romania din cauza unui handicap permanent sau a unei boli cronice obtine cetatenia romana de la data emiterii ordinului presedintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie de acordare sau, dupa caz, de redobândire a cetățeniei române, pe baza cererii și a inscrisurilor medicale, transmise in acest sens, personal sau prin reprezentantul legal ori conventional cu mandat special, pana la data finalizarii procedurii de acordare sau, dupa caz, de redobândire a cetățeniei. Cererea adresata Comisiei privind eliberarea certificatului de Cetățenie poate fi formulata in termen de un an de la data luării la cunostinta a termenului de depunere a jurământului de credință.
Nedepunerea cererii in termenul de un an atrage incetarea efectelor ordinului presedintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie de acordare sau de redobândire a cetățeniei române."

10. La articolul 30, alineatele 4, 5 și 8 vor avea urmatorul cuprins :
"Presedintele Autorității Naționale pentru Cetățenie dispune, prin ordin, aprobarea sau, dupa caz, respingerea cererii de renuntare la cetatenia romana, pe baza raportului Comisiei, prin care aceasta constata indeplinirea sau neindeplinirea conditiilor prevazute la art. 26.
Ordinul presedintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie de aprobare sau, dupa caz, de respingere a cererii de renuntare la cetatenia romana se comunica solicitantului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Dovada renunțării la cetățenia română se face cu adeverința eliberata de secretariatul Comisiei, pentru persoanele cu domiciliul in Romania, ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei, pentru persoanele cu domiciliul sau resedinta in strainatate, in baza ordinul presedintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie."

11. La articolul 31, alineatele 4, 5, 6 și 8 vor avea urmatorul cuprins :
"In cazul in care constata indeplinirea sau, dupa caz, neindeplinirea conditiilor legale de retragere a cetățeniei române, Comisia va propune presedintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie, printr-un raport motivat, aprobarea retragerii cetățeniei române sau, dupa caz, respingerea sesizarii.
Presedintele Autorității Naționale pentru Cetățenie, constatand indeplinite conditiile prevazute de lege, emite ordinul de retragere a cetățeniei române, respectiv de respingere a sesizarii de retragere a cetățeniei, in cazul in care constata neindeplinirea conditiilor prevazute de lege.
Ordinul presedintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie de admitere sau de respingere a sesizarii de retragere a cetățeniei se comunica persoanei in cauza, precum și persoanei care a facut sesizarea, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.


Pierderea cetățeniei române prin retragere are loc la data emiterii ordinului presedintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie de aprobare a retragerii cetățeniei române."

Art. 15
Articolul II din Legea nr. 354/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2009 pentru modificărea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 781 din 16 noiembrie 2009, se modifică dupa cum urmeaza :
"Art. II
Incepand cu data de 1 ianuarie 2010, in vederea înregistrării cererilor de redobândire sau acordare a cetățeniei române, formulate in temeiul dispozitiilor art. 10^1 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicata, cu modificările și completarile ulterioare, se vor infiinta birouri teritoriale in subordinea Autorității Naționale pentru Cetățenie."

Art. 16
In anul 2010, paza sediilor Autoritatii, a bunurilor și a valorilor apartinand acestora, supravegherea accesului și mentinerea ordinii interioare necesare desfasurarii normale a activitatii in aceste sedii se asigura, in mod gratuit, de catre Jandarmeria Romana, prin structurile sale specializate.

Art. 17
Cererile de acordare, redobândire, renuntare sau retragere a cetățeniei române aflate in curs de solutionare la Directia Cetățenie din cadrul Ministerului Justitiei se transfera Autoritatii, iar solutionarea acestora se va realiza potrivit procedurii prevazute de Legea nr. 21/1991, republicata, cu modificările și completarile ulterioare, astfel cum a fost modificăta prin prezenta ordonanța de urgență.

Art. 18
(1) Cheltuielile aferente personalului și posturilor preluate de Autoritate de la Ministerul Justitiei vor fi alocate din bugetul Ministerului Justitiei in bugetul Autoritatii.
(2) Pentru posturile preluate prin transfer potrivit art. 19 alin. (2), cheltuielile de personal aferente vor fi redistribuite pe baza de protocol incheiat intre Ministerul Administratiei și Internelor si, respectiv, Ministerul Afacerilor Externe cu Ministerul Justitiei, din bugetul acestora in bugetul Ministerului Justitiei, pentru Autoritate.
(3) Cheltuielile necesare pentru functionarea Autoritatii, altele decat cele prevazute la alin. (1) și (2), vor fi alocate din bugetul Ministerului Justitiei, in limita sumei de 766 mii lei. Echipamentele informatice, mobilierul, aparatura birotica, precum și alte active vor fi transferate, prin protocol de predarepreluare, din gestiunea Ministerului Justitiei in gestiunea Autoritatii.
(4) Cheltuielile care depasesc sumele alocate potrivit alin. (1)—(3) se vor asigura prin redistribuirea din bugetele altor ordonatori de credite bugetare sau din Fondul de rezerva bugetara, prin hotarare a Guvernului.
(5) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice ca, la propunerea ordonatorilor principali de credite bugetare, inclusiv pe baza protocoalelor prevazute la alin. (2), sa introduca modificările corespunzatoare in volumul și in structura bugetelor acestora.

Art. 19
(1) Prin reorganizarea Ministerului Justitiei și constituirea Autoritatii, personalul incadrat la Directia Cetățenie din Ministerul Justitiei, precum și posturile aferente acestuia vor fi preluate de Autoritate.
(2) Posturile ramase vacante in urma aplicarii alin. (1) pot fi ocupate, prin transfer, de personal din cadrul Ministerului Justitiei, Ministerului Administratiei și Internelor și al Ministerului Afacerilor Externe, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) Dupa aplicarea alin. (1) și (2), Ministerul Justitiei va organiza concurs, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru ocuparea posturilor ramase vacante pentru anul 2010.
(4) Pana la operationalizarea Autoritatii, procedura de acordare, redobândire, retragere sau renuntare la Cetățenie, precum și orice alte aspecte care decurg din functionarea Autoritatii vor fi asigurate prin Directia Cetățenie si, dupa caz, prin alte directii de specialitate ale Ministerului Justitiei.
(5) In mod exceptional, atunci cand nu sunt ocupate potrivit alin. (1)—(3), posturile din cadrul Autoritatii pot fi ocupate și prin detasare de personal din cadrul Ministerului Justitiei, Ministerului Administratiei și Internelor și al Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 20
Guvernul va asigura, pe parcursul anului 2010, un nou sediu care sa permita desfășurarea activitatii Autoritatii, odata cu extinderea personalului potrivit art. 12 alin. (2).

Art. 21
Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000, cu modificările și completarile ulterioare, precum și cu modificările și completarile aduse prin prezenta ordonanța de urgență, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Materialul de fata reprezinta o prelucrare și formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la : Monitorul Oficial

Referințe suplimentare
Lege 354/2009 privind aprobarea OUG nr. 36/2009 pentru modificărea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991. Legea nr. 354/2009
Legea nr. 171/2009 privind aprobarea OUG nr. 147/2008 pentru modificărea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991
HG nr. 516/2009 pentru modificărea HG nr. 839/2006 privind forma și continutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea resedintei și ale cartii de imobil
OUG nr. 36/2009 pentru modificărea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991, ordonanța de urgență 36/2009
Ordin nr. 962/2009 pentru modificărea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici și a activitatii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 710/C/1995, și a Regulamentului de organizare și desfășurare a
OUG nr. 147/2008, ordonanța de urgență pentru modificărea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991
Legea nr 21/1991 republicata in 2000, legea cetățeniei române
ordonanța de urgență nr. 87/2007 pentru modificărea Legii cetățeniei române nr. 21/1991
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 87/2007 pentru modificărea Legii cetățeniei române nr. 21/1991, lege nr. 70/2008

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu